Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 9 Trong ngày
 28 Trong tuần
 144 Trong tháng
 2.857 Cả năm
 137.835 Tổng lượt xem
1 Đang online
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn ch Lễ khai mạc giải “Bóng đá nữ”2017 Tri ân thầy cô Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn ch
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Lễ khai mạc giải “Bóng đá nữ”2017
Tri ân thầy cô
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính

Hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp ngành QTKD cho sinh viên Đại học K1

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH

              Số: ….…/ĐHTCQTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2016

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Áp dụng cho sinh viên đại học K1 (khóa 2013-2017) hệ chính quy học nhanh chuyên ngành QTKDTH

      Căn cứ vào kế hoạch số 295/KH-ĐHTCQTKD, ngày 15/06/2016 về kế hoạch thực tập cuối khoá đối với sinh viên học theo tiến độ nhanh ngành Quản trị kinh doanh bậc đại học hệ chính quy K1, khóa học 2013 - 2017, Khoa Quản trị kinh doanh xây dựng Hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh cho sinh viên đại học K1 (khóa 2013-2017) hệ chính quy học nhanh chuyên ngành QTKDTH như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Mục đích

- Qua thực tiễn hoạt động quản trị ở các doanh nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để nhìn nhận, hiểu rõ hơn những kiến thức về quản trị kinh doanh. Nâng cao nhận thức của sinh viên về hoạt động quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp.

- Nhận thức vai trò nhà quản trị trong từng lĩnh vực kinh doanh để rèn luyện các kỹ năng tay nghề cần thiết.

- Rèn luyện tính độc lập, tự giác và chủ động trong công tác nghiệp vụ để tạo bước chuyển tiếp giữa học tập và thực tiễn. Nâng cao tính độc lập trong học tập và nghiên cứu.

2. Yêu cầu

- Sinh viên phải tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát tình hình về quản trị kinh doanh tại các cơ sở theo yêu cầu và thời gian đã quy định.

- Chọn một nội dung phù hợp để làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên thực tập phải chấp hành các quy chế quản lý sinh viên ngoài trường. Đồng thời phải thực hiện nội quy, quy chế lao động của cơ quan, doanh nghiệp thực tập.

- Viết báo cáo tổng hợp và khóa luận tốt nghiệp, có ý kiến nhận xét của cơ quan, cơ sở thực tập.

II. HÌNH THỨC, QUY TRÌNH THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Được thực hiện theo quyết định số 192/QĐ- ĐHTC-QTKD ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2015 quy định về thực tập cuối khóa của sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ và hướng dẫn thực tập của Khoa (có phụ lục kèm theo)

      III. NỘI DUNG CƠ BẢN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Thực tập tổng hợp, tìm hiểu chung về doanh nghiệp

 • Lịch sử hình thành và phát triển doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Mô hình tổ chức, nhân sự của doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Vùng thị trường chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Các loại sản phẩm và dịch vụ đang kinh doanh.
 • Quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất- tác nghiệp, quản trị chất lượng.
 • Quy mô sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp (Vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận, cơ sở vật chất).

Kết thúc quá trình thực tập tổng hợp sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp theo các nội dung trên. (Hình thức, kết cấu báo cáo tổng hợp theo mẫu phần phụ lục).

2. Thực tập chuyên đề. Đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực quản trị, chọn một lĩnh vực phù hợp viết đề cương chi tiết và khóa luận tốt nghiệp.

Sau đây là một số lĩnh vực cơ bản sinh viên có thể lựa chọn để viết khóa luận tốt nghiệp.

2.1. Lĩnh vực sản xuất tác nghiệp

*  Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

 • Các khái niệm về hiệu quả kinh doanh.
 • Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*  Dự báo nhu cầu sản xuất

-    Khái niệm về dự báo.

-    Sự cần thiết nghiên cứu công tác dự báo.

-    Một số phương pháp dự báo cơ bản.

-    Thực trạng công tác dự báo của cơ sở thực tập.

*  Quản lý dự trữ

-   Vai trò tác dụng của dự trữ và quản lý dự trữ.

-   Những nội dung cơ bản của quản lý dự trữ.

-  Các phương pháp quản lý dự trữ chủ yếu.

-  Thực trạng công tác quản lý dữ trữ của cơ sở thực tập.

* Các vấn đề khác

-  Nghiên cứu tổ chức dây chuyền công nghệ, hiệu quả của các phương án hiện đại hoá công nghệ. So sánh hiệu quả của các phương án tổ chức công nghệ, những nhân tố tác động đến áp dụng công nghệ sản xuất.

-  Cơ cấu tài sản, máy móc thiết bị và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, số lượng tài sản cố định bình quân, kết cấu tài sản cố định, hệ số sử dụng công suất năng lực sản xuất hiện tại, khả năng tăng cường hiệu quả.

2.2 Lĩnh vực nhân sự

* Thực trạng quản lý lao động trong doanh nghiệp

    -   Các khái niệm về lao động và quản lý lao động.

    -    Số lượng lao động.

    -   Trình độ người lao động.

    -   Cơ cấu bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.

    -   Tình hình năng suất lao động và tăng năng suất lao động.

    -   Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý.

* Tình hình công tác trả lương trong doanh nghiệp.

    -   Khái niệm, vai trò của tiền lương đối với sản xuất kinh doanh.

    -   Tiền lương với góc độ là đòn bẩy kinh tế.

    -   Các hình thức trả lương, ưu nhược điểm của từng hình thức.

    -   Định mức tiền lương

* Các vấn đề khác

   -   Công tác đánh giá nhân sự, các hình thức động viên người lao động, tạo động lực làm việc.

   -   Hệ thống tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp.

2.3. Lĩnh vực Marketing

* Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm

-  Khái niệm, vai trò tiêu thụ và quản lý tiêu thụ sản phẩm.

-  Các hình thức tiêu thụ sản phẩm.

-  Hiệu quả của các hình thức tiêu thụ sản phẩm, các kênh phân phối sản phẩm.

* Các hình thức hỗ trỡ tiêu thụ sản phẩm

-  Xúc tiến tiêu thụ, vai trò của xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Các hình thức cơ bản xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Hiệu quả của các hình thức xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Việc áp dụng các hình thức xúc tiến tiêu thụ tại doanh nghiệp thực tập.

* Các chính sách Marketing của doanh nghiệp

-  Khái niệm về các chính sách Marketing.

-  Những nội dung cơ bản của các chính sách Marketing.

+ Chính sách sản phẩm

+ Chính sách giá

+ Chính sách phân phối

+ Chính sách xúc tiến tiêu thụ

- Hiệu quả của các chính sách

* Các vấn đề khác

-  Nghiên cứu những diễn biến, quy mô thị trưòng hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích các chiến lựơc marketing của doanh nghiệp.

-  Xây dựng các chính sách gía cả sản phẩm theo các phương pháp khác nhau để ứng xử trong cạnh tranh.

2.4. Lĩnh vực quản trị tài chính

* Phân tích, đánh giá chung về thực trạng tài chính của doanh nghiệp

-  Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp.

-  Những nội dung cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp.

+ Huy động vốn

+ Sử dụng vốn

+ Tình hình đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

-   Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp.

* Hiệu quả quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp

      -  Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

      -  Những nội dung cơ bản về quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

          + Quản lý sử dụng vốn cố định.

          + Quản lý sử dụng vốn lưu động.

      -  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

    2.5. Các lĩnh vực khác: Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ và quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian thực tập từ ngày 22/08/2016 đến 9/12/2016 theo nội dung và các bước tiến hành như sau:

1. Phổ biến nội dung thực tập và tập huấn hướng dẫn thực tập

Sáng 22/08/2016 tập huấn chung, sinh viên nhận giáo viên hướng dẫn (Địa điểm theo thông báo chung của nhà trường)

2. Thực tập tại doanh nghiệp

2.1 Thực tập tổng hợp

Từ ngày 29/08/2016 đến 23/09/2016 (4tuần): Sinh viên thực tập tìm hiểu chung về cơ sở thực tập, viết báo cáo tổng hợp (15 đến 20 trang); dự kiến đề tài và đề cương khóa luận sơ bộ (1trang).

Ngày 26/09/2016 sinh viên về trường nộp báo cáo tổng hợp thực tập (02 cuốn), đề cương sơ bộ, bản kế hoạch thực tập chuyên đề cho giáo viên hướng dẫn, nhận sự hướng dẫn của giáo viên,

Thống nhất đề tài khóa luận tốt nghiệp (có xác nhận của cán bộ chuyên môn ở cơ sở thực tập và giảng viên hướng dẫn).

Giáo viên hướng dẫn nộp báo cáo tổng hợp và tên đề tài chuyên đề đã thống nhất về khoa (Đ/C Hải Thanh) trước ngày 30/09/2016 để tổng hợp rà soát và điều chỉnh (nếu cần thiết).

Giảng viên chấm báo cáo thực tập tổng hợp, nộp 02 quyển báo cáo và kết quả về Khoa trước ngày 05/10/2016. Khoa chuyển cho phòng Khảo thí và quản lý chất lượng 01 cuốn BCTH; chuyển điểm BCTH cho phòng QTĐT trước ngày 7/10/2016. 

2.2 Thực tập chuyên đề

Từ 27/09 đến 09/12/2016 (11 tuần) sinh viên thực tập chuyên đề, khảo sát chuyên sâu và viết khóa luận tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giảng viên, theo tiến độ như sau:

Từ ngày 27/09 đến ngày 07/10/2016 sinh viên phải hoàn thành: Đề cương chi tiết (5 đến 10 trang), thu thập các tài liệu, thông tin về cơ sở thực tập theo yêu cầu của giảng viên.

 • Ngày 08/10/2016  sinh viên báo cáo thực tập lần thứ nhất, giảng viên duyệt đề cương chi tiết và kiểm tra tiến độ thực tập của sinh viên (Có thể báo cáo trực tiếp hoặc qua email).
 • Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2016 sinh viên về trường báo cáo tiến độ thực tập và nhận sự hướng dẫn của giảng viên. Từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2016 sinh viên thực tập tại cơ sở thu thập thông tin để hoàn thành bản thảo khóa luận tốt nghiệp. Các công việc cụ thể do giảng viên hướng dẫn xác định và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên (Các tài liệu cần thu thập, kế hoạch thực tập chi tiết).
 • Ngày 19/11/2016 sinh viên về Trường báo cáo thực tập, giảng viên duyệt bản thảo khóa luận tốt nghiệp.

Từ ngày 20/11 đến 09/12/2016 hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp (có ý kiến nhận xét đánh giá của doanh nghiệp, nơi sinh viên thực tập).   

 • Ngày 12/12/2016 sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp (02 cuốn có dấu của đơn vị thực tập) cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng nộp cho Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng trong ngày 13/12/2016 (nộp theo lớp); nộp bản thảo khóa luận (có bút tích chỉnh sửa của giáo viên) cho giáo viên hướng dẫn, sau đó giảng viên hướng dẫn nộp về Khoa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      Khoa Quản trị kinh doanh phân công giáo viên hướng dẫn (có danh sách kèm theo); chấm khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường. Phòng quản lý đào tạo và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ thực tập.

     Trong thời gian thực tập có gì vướng mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể nhằm hoàn thành thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu
 • Các cơ sở sinh viên thực tập (Để giúp đỡ sinh viên)
 • Sinh viên K1 chính quy học nhanh ngành QTKD(Để thực hiện)
 • Giáo viên hướng dẫn (Để thực hiện)
 • Lưu: Văn thư, Khoa Quản trị kinh doanh

  KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech
Khoa quản trị kinh doanh © 2021