Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 6 Trong ngày
 25 Trong tuần
 141 Trong tháng
 2.854 Cả năm
 137.832 Tổng lượt xem
1 Đang online
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn ch Lễ khai mạc giải “Bóng đá nữ”2017 Tri ân thầy cô Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn ch
Khoa Quản trị kinh doanh tham gia Hội thi tiếng hát công đoàn chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Lễ khai mạc giải “Bóng đá nữ”2017
Tri ân thầy cô
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính

Kế hoạch thực tập

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH

             Số: ….…/ĐHTCQTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2015

 

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Áp dụng cho sinh viên Cao đẳng K45 hệ chính quy chuyên ngành QTKDTH đợt 2 năm học 2014-2015)

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Mục đích

- Qua thực tiễn hoạt động quản trị ở các doanh nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để nhìn nhận, hiểu rõ hơn những kiến thức về quản trị kinh doanh. Nâng cao nhận thức của sinh viên về hoạt động quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp.

- Nhận thức vai trò nhà quản trị trong từng lĩnh vực kinh doanh để rèn luyện các kỹ năng tay nghề cần thiết.

- Rèn luyện tính độc lập, tự giác và chủ động trong công tác nghiệp vụ để tạo bước chuyển tiếp giữa học tập và thực tiễn. Nâng cao tính độc lập trong học tập và nghiên cứu.

2. Yêu cầu

- Sinh viên phải tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát tình hình về quản trị kinh doanh tại các cơ sở theo yêu cầu và thời gian đã quy định.

- Chọn một nội dung phù hợp để làm chuyên đề báo cáo thực tập.

- Sinh viên thực tập phải chấp hành các quy chế quản lý sinh viên  ngoài trường. Đồng thời phải thực hiện nội quy, quy chế lao động của cơ quan, doanh nghiệp thực tập.

- Viết chuyên đề thực tập, có ý kiến nhận xét của cơ quan thực tập.

(Số trang tối thiểu của chuyên đề thực tập là 45 trang, tối đa 80 trang, không kể phần phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo)

II. NỘI DUNG CƠ BẢN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Buớc 1: Tìm hiểu chung về doanh nghiệp

 • Lịch sử hình thành và phát triển doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Mô hình tổ chức, nhân sự của doanh nghiệp, cơ sở thực tập.
 • Vùng thị trường chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Các loại sản phẩm và dịch vụ đang kinh doanh.
 • Quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất- tác nghiệp, quản trị chất lượng.
 • Quy mô sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp (Vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận, cơ sở vật chất).

Buớc 2: Đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực quản trị, chọn một lĩnh vực phù hợp viết đề cương chi tiết và chuyên đề tốt nghiệp.

Sau đây là một số lĩnh vực cơ bản sinh viên có thể lựa chọn để viết CĐTN.

1. Lĩnh vực sản xuất tác nghiệp

*  Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

 • Các khái niệm về hiệu quả kinh doanh.
 • Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*  Dự báo nhu cầu sản xuất

-    Khái niệm về dự báo.

-    Sự cần thiết nghiên cứu công tác dự báo.

-    Một số phương pháp dự báo cơ bản.

-    Thực trạng công tác dự báo của cơ sở thực tập.

*  Quản lý dự trữ

-   Vai trò tác dụng của dự trữ và quản lý dự trữ.

-   Những nội dung cơ bản của quản lý dự trữ.

-  Các phương pháp quản lý dự trữ chủ yếu.

-  Thực trạng công tác quản lý dữ trữ của cơ sở thực tập.

* Các vấn đề khác

-  Nghiên cứu tổ chức dây chuyền công nghệ, hiệu quả của các phương án hiện đại hoá công nghệ. So sánh hiệu quả của các phương án tổ chức công nghệ, những nhân tố tác động đến áp dụng công nghệ sản xuất.

-  Cơ cấu tài sản, máy móc thiết bị và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, số lượng tài sản cố định bình quân, kết cấu tài sản cố định, hệ số sử dụng công suất năng lực sản xuất hiện tại, khả năng tăng cường hiệu quả.

2. Lĩnh vực nhân sự

* Thực trạng quản lý lao động trong doanh nghiệp

    -   Các khái niệm về lao động và quản lý lao động.

    -    Số lượng lao động.

    -   Trình độ người lao động.

    -   Cơ cấu bộ máy quản lý trong doanh nghiệp.

    -   Tình hình năng suất lao động và tăng năng suất lao động.

    -   Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý.

* Tình hình công tác trả lương trong doanh nghiệp.

    -   Khái niệm, vai trò của tiền lương đối với sản xuất kinh doanh.

    -   Tiền lương với góc độ là đòn bẩy kinh tế.

    -   Các hình thức trả lương, ưu nhược điểm của từng hình thức.

    -   Định mức tiền lương

* Các vấn đề khác

   -   Công tác đánh giá nhân sự, các hình thức động viên người lao động, tạo động lực làm việc.

   -   Hệ thống tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp.

3. Lĩnh vực Marketing

* Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm

-  Khái niệm, vai trò tiêu thụ và quản lý tiêu thụ sản phẩm.

-  Các hình thức tiêu thụ sản phẩm.

-  Hiệu quả của các hình thức tiêu thụ sản phẩm, các kênh phân phối sản phẩm.

* Các hình thức hỗ trỡ tiêu thụ sản phẩm

-  Xúc tiến tiêu thụ, vai trò của xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Các hình thức cơ bản xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Hiệu quả của các hình thức xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

-  Việc áp dụng các hình thức xúc tiến tiêu thụ tại doanh nghiệp thực tập.

* Các chính sách Marketing của doanh nghiệp

-  Khái niệm về các chính sách Marketing.

-  Những nội dung cơ bản của các chính sách Marketing.

+ Chính sách sản phẩm

+ Chính sách giá

+ Chính sách phân phối

+ Chính sách xúc tiến tiêu thụ

- Hiệu quả của các chính sách

* Các vấn đề khác

-  Nghiên cứu những diễn biến, quy mô thị trưòng hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích các chiến lựơc marketing của doanh nghiệp.

-  Xây dựng các chính sách gía cả sản phẩm theo các phương pháp khác nhau để ứng xử trong cạnh tranh.

4. Lĩnh vực quản trị tài chính

* Phân tích, đánh giá chung về thực trạng tài chính của doanh nghiệp

-  Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp.

-  Những nội dung cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp.

+ Huy động vốn

+ Sử dụng vốn

+ Tình hình đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

-   Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp.

* Hiệu quả quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp

      -  Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

      -  Những nội dung cơ bản về quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

          + Quản lý sử dụng vốn cố định.

          + Quản lý sử dụng vốn lưu động.

      -  Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

5. Các lĩnh vực khác: Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm dịch vụ và quá trình quản lý chất lượng sản phẩm.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian thực tập từ ngày 13/05/2015 đến 27/07/2015 (10 tuần) theo nội dung và các bước tiến hành như sau:

1. Phổ biến nội dung thực tập và tập huấn hướng dẫn thực tập

Sáng 13/05/2015 tập huấn chung cho tất cả sinh viên khoa QTKD đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp lần 2, phân công giáo viên hướng dẫn (đã phân nhóm các thầy, cô giáo từ lần 1, ngày 28/2/2015)

2. Thực tập tại doanh nghiệp

Từ ngày 18/05/2015 đến 08/06/2014 sinh viên thực tập tìm hiểu chung về cơ sở thực tập, viết báo cáo tổng hợp (10 trang) và đề cương chuyên đề sơ bộ (2trang).

Ngày 09/06/2015 sinh viên về trường nộp báo cáo tổng hợp thực tập, đề cương sơ bộ cho giáo viên hướng dẫn, nhận sự hướng dẫn của giáo viên, thống nhất tên đề tài chuyên đề. (Giáo viên hướng dẫn nộp báo cáo tổng hợp và tên đề tài chuyên đề đã thống nhất về khoa (Đ/C Thanh) trước ngày 15/06/2015 để tổng hợp rà soát và điều chỉnh (nếu có trùng lắp).

Từ 10/6 đến 20/06/2015 sinh viên hoàn thiện đề cương chi tiết theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Ngày 21/06/2015 sinh viên về trường báo cáo thực tập, duyệt đề cương chi tiết (Đề cương chi tiết 10 đến 15 trang theo thể thức quy định của Nhà trường).

Từ ngày 22/6 đến 14/7/2015 sinh viên hoàn thiện đề cương chi tiết và viết bản thảo chuyên đề tốt nghiệp.

Ngày 15/7/2015 sinh viên nộp đề cương chi tiết và duyệt bản thảo chuyên đề tốt nghiệp.

Từ ngày 16/7 đến 25/7/2015 hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp (có ý kiến nhận xét đánh giá của doanh nghiệp, nơi sinh viên thực tập).

Ngày 27/7/2015 sinh viên nộp chuyên đề thực tập cho Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng đồng thời nộp bản thảo chuyên đề (có bút tích chỉnh sửa của giáo viên) cho giáo viên hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Khoa Quản trị kinh doanh phân công giáo viên hướng dẫn (có danh sách kèm theo); chấm chuyên đề thực tập. Phòng quản lý đào tạo và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ thực tập.

Trong thời gian thực tập có gì vướng mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể nhằm hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu
 • Các cơ sở sinh viên thực tập (Để giúp đỡ sinh viên)
 • Các lớp sinh viên QT45(Để thực hiện)
 • Giáo viên hướng dẫn (Để thực hiện)
 • Lưu: Văn thư, Khoa Quản trị kinh doanh

  KT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

KẾT CẤU KHÁI QUÁT MỘT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

Lời nói đầu

Nội dung

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về lĩnh vực đề tài nghiên cứu

    1.1.  Các khái niệm, các quan niệm cơ bản về lĩnh vực đề tài nghiên cứu.

 1. Những nội dụng lý luận cơ bản về lĩnh vực đề tài nghiên cứu.

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng lĩnh vực nghiên cứu.

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý của doanh nghiệp trong thời gian qua về lĩnh vực nghiên cứu

 1. Tình hình chung về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Thực trạng của doanh nghiệp về lĩnh vực đề tài nghiên cứu.

Chương 3: Một số nhận xét đánh giá đối với công tác quản trị thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu

 1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đề tài nghiên cứu.
 2. Các kiến nghị, ý kiến đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Mục lục

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ

 • Cỡ chữ: 14;
 • Kiểu chữ: Times New Roman
 • Kết cấu: lời nói đầu; nội dung (theo thể thức tam đoạn luận: Chương1…, chương2…, chương 3 …); kết luận; tài liệu tham khảo; mục lục; trang nhận xét của đơn vị thực tập, trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
 • Cách đánh mục: 1.1, 1.2… đến 1.1.1, 1.1.2… không đánh quá 4 chữ số; sau đó đến a, b, c… sau đó đến -, rồi đến +

Ví dụ mẫu:

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP CP  ->   à In hoa đậm

2.1KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ DOANH NGHIỆP     -> In hoa không đậm

2.1.1Quá trình hình thành                           -> Thường đậm

 1. Giai đoạn từ 2008-2012  -> thường nghiêng đậm
 1. Ngày thành lập           -> Thường nghiêng

- Công ty được thành lập ngày… -> Thường

+

Bìa chuyên đề: (Mẫu)

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Đề tài: Hiệu quả kinh doanh của Công Ty Thương Mại Thành Đạt

 

 

 

                 Giáo viên hướng dẫn: TS Đào Văn Tú

                Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hà Giang

                Chuyên ngành: QTKDTH

                Lớp: QT45A

 

 

 

 

- THÁNG 5 NĂM 2015-

 
   
Thiết kế bởi Aptech
Khoa quản trị kinh doanh © 2021